© Badisches Staatstheater Karlsruhe, Siegfried 2019

News

13.05.2015
Richard Wagner Verband Trier-Luxemburg : New president
The Richard Wagner Verband Trier-Luxemburg has a new president.
Prof. Jochen Schaaf
Wiesenstraße 9
D-54441 Kanzem

T: 06501/603783
M: 0178 8539559
jochen.schaaf@education.lu